من تذروی خوش سرودم از دیار نغمه خوانی(بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
این دل غافل من :: با گریه سر را به دامانت از غم نهادم(بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
رفته بودم كز پريشاني ره صحرا بگيرم (بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
محبت : اگرگویم من از چشمان او افسانه ای را(بیژن ترقی ) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
دل شکنی گناهه :: بیا که چشمم روز و شب به راهه(بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
سرگردان :: در این جهان ازمهربانی(بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
تو مرا تنها نگذاری :: گفتم که بعد از ان همه محنت(بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
حق ناشناس :: بعد عمری بی وفایی، با رقیبان آشنایی( بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
سایه :: من سایه ای افسرده و لرزانم (بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
خانه ی دوست کجاست؟ :: گرفته باز، دل خسته ام بهانه ی دوست (بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
خمار هشیاری :: ساقیا چه بنشستی؟ خم می به جوش آمد (بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
پرواز شاعر :: بعد از تو ای وجدان بیدار (بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
پنجره ای به باغ گل :: بهار که زیبا میشه(بیژن ترقی ) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
ای بهار نو رسیده :: ای بهار نو رسیده سبزه های نودمیده (بیژن ترقی) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
تا به جهان هستم :: تا به جهان هستم دل به غمت بستم (بیژن ترقی ) - پنجشنبه 19 بهمن 1391
بهار عشق :: ای بهار عشق من(بیژن ترقی ) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
شهزاده :: دیدم تو خواب وقت سحـر(بیژن ترقی ) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
کعبه دل :: چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه(بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
مي عاشقانه :: به كنار لاله و گل ز غمت چنان خموشم(بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
نسيم فروردين :: نسیم فروردین و زان به بستان شد(بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
مرا نفريبي :: تو بمانی توبمانی که چو جانی در برم (بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
بخوان :: بخوان بخوان، خدای را بخوان(بیژن ترقی ) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
عمر کوته :: در میان باغ و در طرف چمن( بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
ساغر شوق :: شب است و ساغر شوقم ز باده گلگون است(بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
قبر مجانی :: ای طبیب از درد بگذر راه درمانی گرفتم(بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
با دلم مهربان شو :: با دل من این ندیده وفا(بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
بگو که هستی بگو(بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
کلبه من :: به سرایم آید ناگه ، آن که کشیده ز من دامن(بیژن ترقی) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
می گذرم :: می گذرم ، می گذرم(بیژن ترقی ) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
اشک سپهر :: شبنم پاکم ، به عالم خاکی ، چرا افتادم(بیژن ترقی ) - چهارشنبه 18 بهمن 1391
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد